XC95288XL-7TQ144C Xilinx High Performance CPLD(复杂可编程逻辑器件)
XC9536XL-5VQ64C Xilinx High Performance CPLD(复杂可编程逻辑器件)
EPM240T100A5N Altera MAX II CPLD
EPM240T100I5N Altera MAX II CPLD
EPM3064ATC44-10N Altera Altera MAX 3000A CPLD
EPM3256ATI144-10 Altera Altera MAX 3000A CPLD
EPM570T100I5N Altera MAX II CPLD
EPM570T100C5N Altera MAX II CPLD
EPM570T144I5 Altera MAX II CPLD
EPM7032AETI44-7N Altera MAX 7000A CPLD

友情链接:

© 深圳市亿浩云创科技有限公司 | 粤ICP备2022041823号-1 网站地图