CMX868AD2 CML Low Power V.22 bis Modem
MM74HC942N NSC 300 Baud Modem
MM74HC942J NSC 300 Baud Modem
MM74HC943N NSC 300 Baud Modem
MM74HC943J NSC 300 Baud Modem
SI2457-D-GT Silicon Labs V.90BIS ISOMODEM WITH GLOBAL DAA
TCM3105JL Texas Instruments asynchronous frequency-shift-keying (FSK) voice-band modem
TCM3105JE Texas Instruments asynchronous frequency-shift-keying (FSK) voice-band modem

友情链接:

© 深圳市亿浩云创科技有限公司 | 粤ICP备2022041823号-1 网站地图