(J)CRN1608B4R-391J 四川永星电子有限公司(893) CRN1608B4R厚膜片式电阻网络
CRB2A4E472JT AVX Chip Resistor Arrays(电阻排)
CRB2A4E331JT AVX Chip Resistor Arrays(电阻排)
CRB2A4E330JT AVX Chip Resistor Arrays(电阻排)
(J)CRN1608B4R-000J 四川永星电子有限公司(893) CRN1608B4R厚膜片式电阻网络
(J)CRN1608B4R-101J 四川永星电子有限公司(893) CRN1608B4R厚膜片式电阻网络
(J)CRN1608B4R-102J 四川永星电子有限公司(893) CRN1608B4R厚膜片式电阻网络
(J)CRN1608B4R-103J 四川永星电子有限公司(893) CRN1608B4R厚膜片式电阻网络
(J)CRN1608B4R-104J 四川永星电子有限公司(893) CRN1608B4R厚膜片式电阻网络
(J)CRN1608B4R-151J 四川永星电子有限公司(893) CRN1608B4R厚膜片式电阻网络

友情链接:

© 深圳市亿浩云创科技有限公司 | 粤ICP备2022041823号-1 网站地图